Gwarancja

‎‎Zaufajcie Państwo jakości „Wyprodukowano przez Hansgrohe“

Podstawową zasadą polityki Hansgrohe jest oferta najwyższej jakości skierowana do naszych klientów. Od ponad 100 lat wytwarzamy produkty sanitarne wysokiej jakości, a wysoki standard zapewniamy poprzez szeroko pojęte zarządzanie jakością. System ten obowiązuje we wszystkich zakładach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Na tej godnej zaufania podstawie gwarantowanej od pokoleń wychodzimy jako producent o krok dalej: oferujemy naszym użytkownikom końcowym pięć lat gwarancji na nasze produkty.

Sukces dzięki silnym markom

Gwarancja producenta jest świadczeniem dobrowolnym. Tym samym Hansgrohe udostępnia swoim partnerom biznesowym kolejny argument, aby skutecznie wdrożyć zalety własnych marek na rzecz użytkownika końcowego. Serwis Hansgrohe kompetentnie wspomaga swoich partnerów we wdrażaniu niniejszej gwarancji producenta.

Warunki oraz szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zostały przedstawione w poniższych warunkach gwarancyjnych.

Warunki gwarancyjne

Kwestie ogólne
Hansgrohe AG z siedzibą w Auestraße 5-9, 77761 Schiltach, Niemcy (zwany dalej Gwarantem lub Hansgrohe) udziela gwarancji na produkty sprzedawane i używane na terytorium Polski, znajdujące się w ofercie handlowej Gwaranta w zakresie, o jakim mowa w niniejszej gwarancji. Przedstawicielem Gwaranta w Polsce jest Hansgrohe spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 65, 00-667 Warszawa(KRS 52155). Niniejsza gwarancja nie ma żadnego wpływu na skuteczność powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących w szczególności o odpowiedzialności za produkt, czy przepisów o rękojmi. Uprawniony z niniejszej gwarancji może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów niezależnie od uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja dotyczy włącznie produktów nabytych i używanych wPolsce.

Niniejsza gwarancja jest udzielana wszystkim końcowym użytkownikom produktów, zwanych dalej Nabywcami, tj. podmiotom, które nabyły produkt dla zaspokojenia własnych potrzeb i nie nabyły produktu w celu dalszej odsprzedaży.

Ochrona z tytułu gwarancji

Hansgrohegwarantuje, że produkty objęte niniejszą gwarancją są wolne od błędów materiałowych, produkcyjnych i konstrukcyjnych. Decyduje przy tym stan wiedzy naukowej i technicznej w chwili produkcji. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne obecne w produkcie już w chwili produkcji.

Niniejsza gwarancja jest udzielana na okres 5 lat od daty zakupu produktu przez Nabywcę, jednak nie dłużej niż 6 lat od daty produkcji.

Gwarancja na części zamienne do produktów, o których mowa w paragrafie I, wynosi 2 lata.

Zgłoszenie wady
Wszelkie wady produktów powstałe w okresie gwarancji Nabywcapowinien zgłosić w drodze pisemnego zgłoszenia u sprzedawcy, u którego produkt był zakupiony przez Nabywcęlub za pośrednictwem strony internetowej przedstawiciela Gwaranta w Polsce, tj. www.hansgrohe.pl.Wada powinna być zgłoszona niezwłocznie od jej wykrycia. Wraz ze zgłoszeniem wady należy udokumentować datę nabycia produktupoprzez załączenie do zgłoszenia dowodu zakupu produktu, z tym zastrzeżeniem że w razie konieczności Hansgrohe zastrzega sobie prawo do ustalenia rozpoczęcia okresu gwarancji na dzień wyprodukowania produktu. W zgłoszeniu należy wskazać szczegółowy opis stwierdzonej wady i okoliczności jej stwierdzenia, ewentualną dokumentację fotograficzną, o ile sytuacja tego wymaga. Nabywca, zgłaszając reklamację nie powinien, o ile nie zostanie to wyraźnie uzgodnione z Gwarantem, odsyłać wadliwego produktu do Gwaranta ani dokonywać we własnym zakresie jego demontażu. Oględziny wadliwego produktu, o ile co innego nie zostanie wyraźnie uzgodnione z Gwarantem, zostaną dokonane przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta w miejscu, w którym wadliwy produkt został zamontowany.
Świadczenia gwarancyjne

Hansgrohe może wedle własnego wyboru naprawić wadliwy produktlub dokonać jego wymiany i to w terminiedo60dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. O ile nie uzgodniono inaczej.Nabywcajest zobowiązany do odebrania nowego produktu u wskazanego przedstawiciela Hansgrohe.

O ile Gwarant zdecyduje o dokonaniu naprawy wadliwego produktu, naprawa następuje z reguły poprzez autoryzowanego Serwisanta z danego regionu Polski, pouzyskaniu wcześniejszej zgody Hansgrohe. W przypadku gdy Hansgrohe zdecyduje się na wykonanie naprawy, to ponosi powstałe w ten sposób koszty części zamiennych, instalacji i koszty naprawy, a także wszelkie wydatki na transport i przesyłkę produktu. Nabywcajest zobowiązany do udostępnienia wadliwego produktu.

O ile Gwarant zdecyduje o wymianie produktu na produkt wolny od wad, wadliwy produkt zostanie zastąpiony wolnym od wad produktem takiego samego rodzaju, takiej samej jakości i tego samego typu. Jeśli w chwili zgłaszania wady dany produkt nie jest już produkowany, to Hansgrohe zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktu podobnego o zbliżonych parametrach do produktuwadliwego.

Gwarant poprzez pojęcie „naprawy” rozumie wszystkie czynności zmierzające do usunięcia wady reklamowanego przez Nabywcę produktuzgodnie z niniejszymi warunkami gwarancji.

Gwarant poprzez pojęcie „istotnej naprawy” rozumie wymianę korpusu reklamowanego przez Nabywcę produktu.

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzeczy wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Gwarant wymienił cześć rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

Warunki i wykluczenia

Warunkiem obowiązywania niniejszej gwarancji jest instalacja produktu wykonana przez fachowca zgodnie z instrukcją montażu a także odpowiednia pielęgnacja według zaleceń pielęgnacji, jak również dotrzymanie warunkówzastosowania.

Instrukcje montażu, obsługi i zalecenia pielęgnacji dołączone są do każdego produktu w języku polskim, a także dostępne są na stronie internetowej www.hansgrohe.pl.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje :

 • części zużywających się zamontowanych w produkcie, np.uszczelek;
 • części kruchych w produkcie, np. szkła,żarówek;
 • materiałów eksploatacyjnych, np. baterii zasilających, filtrów czyperlatorów;–niewielkich odchyleń produktów Hansgrohe od cech wymaganych, które nie mają wpływu na wartość użytkowąproduktu;
 • zabrudzeń, zarysowań, uszkodzeń mechanicznych,itp.
 • wad powstałych w wyniku wpływu wody, w szczególności wody ciepłej, osadów wapiennych, itp.
 • wad powstałych w wyniku błędów w eksploatacji lub obsługi, szkód wywołanych przez agresywne działanie warunków zewnętrznych,chemikaliów, środków czyszczących, niewłaściwejpielęgnacji;
 • wad produktu powstałych w wyniku niezgodnej z instrukcją instalacji,pielęgnacji,konserwacji lub eksploatacji produktu, itp.-uszkodzeń powstałych w czasie transportu,
 • produktów pochodzących z wystawy, itp.
 • wad powstałych w wyniku działania siły wyższej, katastrof naturalnych, powodzi, pożarów, lub wskutek działania niekorzystnych czynników atmosferycznych, w tym mrozu, itp.

Nabywca traci uprawnienia wynikające z Gwarancji w przypadku :

 • braku dowodu zakupu 
 • przedstawienia nieczytelnego dowodu zakupu
 • montażu produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem


Informacja dotycząca plików cookies

Niniejsza strona korzysta z informacji zapisanych w plikach cookies w celu optymalizacji przeglądanej przez Państwa zawartości.
Ważne: Przetwarzamy informacje tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę. Swoją zgodę mogą Państwo definitywnie wycofać w każdym momencie. 

Dzięki plikom cookies nasza witryna internetowa działa zdecydowanie lepiej. Pliki cookies umożliwiają np. dostęp do nawigacji pomiędzy stronami lub do bezpiecznych sekcji naszej witryny internetowej.
Dzięki plikom cookies dokonujemy oceny naszej strony internetowej pod kątem statystyki i pracujemy nad jej udoskonalaniem, aby mogli Państwo czuć się tu zawsze i pod każdym względem komfortowo. Gromadzone informacje są oczywiście anonimowe.
Wykorzystujemy pliki cookies, aby przedstawić Państwu zindywidualizowane treści i reklamy spersonalizowane.