Hansgrohe Professional Services
AXOR
hansgrohe
Stan na 01/2020

Odpowiedzialność za szkody

Niniejsze postanowienia dotyczą odpowiedzialności Hansgrohe Sp. z o.o, niezależnie od podstawy prawnej:
  1. Nasza odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nas lub jednego z naszych pełnomocników lub przedstawicieli prawnych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa jest nieograniczona kwotowo. W przypadku szkody wynikającej z narażenia życia, uszczerbku na ciele lub zdrowiu, wysokość odpowiedzialności jest nieograniczona nawet w przypadku zwykłego naruszenia obowiązków wynikających z zaniedbania przez nas lub jednego z naszych pełnomocników lub przedstawicieli prawnych.
  2. W innych przypadkach odpowiadamy za nieznaczne zaniedbanie tylko wtedy, gdy zostanie naruszone zobowiązanie, które umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i na którego wykonaniu użytkownik polega i może polegać (istotne zobowiązanie umowne). W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych - o ile nie zachodzi przypadek zgodnie z punktem 1 - odpowiedzialność jest ograniczona do takich szkód, których wystąpienia można się zwykle spodziewać podczas korzystania z naszej strony internetowej.
  3. Wyłączenia odpowiedzialności lub ograniczenia nie mają zastosowania, jeśli podstępnie ukryliśmy wadę, przejęliśmy gwarancję jakości lub ponosimy odpowiedzialność zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawowymi, takimi jak przepisy o odpowiedzialności za produkt.
  4. W pozostałych przypadkach nasza odpowiedzialność jest wykluczona.
  5. Roszczenie kupującego dotyczące zwrotu niepotrzebnie poniesionych kosztów zamiast roszczenia odszkodowania w miejsce wykonania usług pozostaje nienaruszone.