Hansgrohe Professional Services
AXOR
hansgrohe
Stan na 01/2020

Warunki korzystania z nagrań wideo i materiałów filmowych

Hansgrohe SE (zwana dalej „Licencjodawcą“) jest właścicielem praw autorskich lub wyłącznej licencji do praw autorskich do materiałów wideo/filmowych (zwanych dalej „Prawami“).

Licencjodawca jest również właścicielem praw do znaków towarowych produktów Licencjodawcy; przedmiotem niniejszej umowy nie jest jednak licencja na znak towarowy, a żaden z punktów niniejszych warunków użytkowania nie może stanowić podstawy dla porozumienia w sprawie licencji na znak towarowy.

Przedmiot niniejszych warunków korzystania nie może ponadto stanowić podstawy dla stosunku dystrybucyjnego.

Z materiałów wideo/filmowych udostępnionych na niniejszej stronie internetowej można korzystać wyłącznie zgodnie z podanymi tu warunkami korzystania. Korzystanie/użycie lub pobranie materiałów wideo/filmowych (zwanych dalej „Materiałami“) oznacza zaakceptowanie niniejszych warunków użytkowania przez odbiorcę (zwanego dalej „Licencjobiorcą“).

 1. Licencjodawca niniejszym udziela Licencjobiorcy licencji bez prawa wyłączności, z możliwością odwołania w dowolnym momencie, niepodlegającą przeniesieniu, na korzystanie z Praw wyłącznie w celu oferowania i sprzedaży produktów Licencjodawcy.
 2. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z podlegającego niniejszym Prawom Materiałów otrzymanych w ramach normalnego obrotu handlowego. Licencjobiorca nie może jednakże rościć sobie prawa do otrzymania lub dostawy tego rodzaju Materiałów od Licencjodawcy.
 3. Licencjobiorcy nie wolno wykorzystywać niniejszej Licencji lub Materiałów podlegających niniejszym Prawom w sposób stanowiący nadużycie.
 4. Licencjobiorca nie ma prawa do udzielania sublicencji.
 5. Licencjobiorcy nie wolno w żadnym momencie wykorzystywać niniejszych Praw do celów innych niż wskazane w niniejszym dokumencie oraz podejmować działań sprzecznych z treścią lub celem niniejszych warunków korzystania. Licencjobiorca zaniecha ponadto wszelkich działań, które w rozsądnej ocenie i z wszelkim prawdopodobieństwem mogą mieć negatywny wpływ na wartość, ważność i wykonalność praw licencyjnych lub praw własności Licencjodawcy.
 6. Licencjobiorca ma w szczególności obowiązek przestrzegania określonego sposobu i okresu korzystania z Materiałów.
 7. Opłaty licencyjne nie są pobierane.
 8. Licencjobiorca uznaje niniejszym, że w stosunku pomiędzy Licencjobiorcą a Licencjodawcą Licencjodawca jest jedynym właścicielem Praw oraz że są i pozostają one w jedynym i wyłącznym posiadaniu Licencjodawcy oraz że Licencjobiorca za wyjątkiem udzielonej tu licencji nie nabywa żadnych dalszych praw lub praw do roszczeń. Licencjobiorca nie może naruszać praw własności Licencjodawcy do Praw.
 9. Wraz z zakończeniem licencji na skutek jej wypowiedzenia lub wygaśnięcia wygasają automatycznie wszelkie Prawa do Materiałów udzielone Licencjobiorcy. To samo postanowienie obowiązuje po upływie określonego dla Materiału okresu korzystania. Licencjobiorca ma obowiązek do niezwłocznego zaprzestania korzystania z Praw oraz Materiałów podlegających niniejszym Prawom.
 10. Licencjodawca nie gwarantuje zachowania ważności Praw i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwość korzystania z Praw bez naruszenia praw osób trzecich.
 11. Licencjobiorca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania i rekompensaty względem Licencjodawcy w przypadku wszelkich roszczeń, pozwów, strat, szkód i nakładów (łącznie z kosztami sądowymi oraz usług prawniczych bez ograniczenia jedynie do nich), które wynikają z działań Licencjobiorcy w związku z korzystaniem z Materiałów.
 12. Licencjobiorca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia na piśmie Licencjodawcy o wiadomym mu naruszeniu Praw Licencjodawcy do Materiałów. Licencjodawca ma wyłączone prawo, jednakże nie obowiązek do podjęcia obrony pokrzywdzonego lub wytoczenia procesu.
 13. Niniejsze Prawa do Materiałów przysługują Licencjobiorcy do momentu upływu podanego terminu. W raz z upływem tego terminu wygasają wszelkie Prawa do Materiałów bez konieczności złożenia osobnego wypowiedzenia.
 14. Korzystanie z Praw nie stanowi porozumienia przedstawicielstwa handlowego pomiędzy Licencjodawcy a Licencjobiorcą.
 15. Bez pisemnej zgody Licencjodawcy nie wolno cedować lub przenosić żadnych praw lub obowiązków wynikających z licencji. Wszelkie próby scedowania lub przeniesienia ze strony Licencjobiorcy uprawniają Licencjodawcę do natychmiastowego wypowiedzenia licencji.
 16. Wszelkie Prawa podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. Licencjobiorca poddaje się niniejszym - jeżeli jest to dozwolone – nieodwołalnie niewyłączonej jurysdykcji sądów w Offenburgu. Licencjodawca ma prawo do zgłaszania roszczeń względem Licencjobiorcy również przed sądem właściwym dla Licencjobiorcy.
 17. Niniejsze warunki korzystania zastępujące wszelkie wcześniejsze porozumienia zawarte pomiędzy stronami dotyczące Materiałów.
 18. Licencjodawca ma prawo w każdym momencie do zmiany niniejszych warunków korzystania ze skutkiem na przyszłość. Zmiany już istniejących Praw wymagają zachowania formy pisemnej.
 19. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków korzystania okaże się nieważne lub niewykonalne, strony postanawiają zastąpić takie postanowienie ważnym i wykonalnym postanowieniem, które jest najbliższe zakładanemu celowi ekonomicznemu.